Tipos de masaje

  • Masaje Shiatsu zonal ............................... 35 min.

  • Masaje Shiatsu con patología...................... 65 min.

  • Masaje Shiatsu con patología aguda ............. 95 min.

  • Masaje Shiatsu completo ......................... 125 min.